Sunday, 17 March 2013

MODUL ELM 3103: Tajuk 5


Tajuk 5: Tanggung jawab dan peranan guru Pendidikan Moral dalam merealisasikan aspirasi negara

5.2: Peranan guru Pendidikan Moral dalam mencapai hasrat Rukunegara.

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir modul ini pelajar dapat;
·         Menghubungkaitkan peranan guru moral dalam mencapai hasrat Rukunegara
Aktiviti:
·         Sila layari

Berdasarkan rujukan di atas,
·         Sediakan peta minda berkaitan Rukunegara
·         Berdasarkan peta minda huraikan cara-cara mencapai hasrat Rukunegara
·         Apakah peranan guru Moral dalam mencapai hasrat Rukunegara?


Nota Tambahan:

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita-cita hendak:
·         mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
·         memelihara satu cara hidup demokratik;
·         mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati  bersama secara adil dan saksama;
·         menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; dan
·         membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :
·         KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
·         KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
·         KELUHURAN PERLEMBAGAAN
·         KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
·         KESOPANAN DAN KESUSILAAN

drabdshatar

No comments:

Post a Comment