Saturday, 8 September 2012

Pengajaran Mikro

PISMP SEM 4 (2012):

P&P seterusnya adalah berkaitan tajuk Pengajaran Mikro dan Mikro. Disertakan URL berkaitan tajuk Pengajaran Mikro untuk rujukan:

Tugasan PISMP SEM. 4 (TESL 1):
1. Sila baca nota Pengajaran Mikro.
2. Dengan menggunakan RPH (kunpulan 6 orang), buat persediaan untuk `Pengajaran Mikro'.
3. Tentukan setiap ahli kumpulan mengajar kemahiran atau langkah P&P yang berbeza.
4. Aplikasi dan rakaman akan dibuat bermula 20 September 2012.
Terima kasih.

Sila click URL di bawah;
https://docs.google.com/open?id=1mA75758pXfTCYfRJ5HUVD71EP0j4l6x6nmA7fa7rGSvjcth4bhH8Wd4FhqkM
drabdshatar

Abd. Shatar bin Che Abd. Rahman (
2007)
Tesis Yang Dikemukakan Kepada Fakulti Pendidikan,
Universiti Malaya Sebagai Memenuhi
Keperluan Untuk Ijazah
Doktor Falsafah

ABSTRAK
Pengetahuan Kandungan dan Pedagogi Guru Pendidikan Moral Tingkatan Empat di Sebuah Sekolah


Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan pengetahuan pedagogikal kandungan guru Pendidikan Moral Tingkatan Empat di sebuah sekolah ke arah pembinaan model insan menyeluruh. Aspek utama yang diteroka adalah tentang pengetahuan kandungan dan pedagogi dengan menyelidiki kefahaman peserta kajian mengenai Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Pendidikan Moral Tingkatan Empat semakan semula, cara mereka membuat transformasi ke dalam rancangan pelajaran dan amalan pengajaran di dalam bilik darjah. Kajian ini adalah kajian kes secara kualitatif. Seramai 3 orang guru Pendidikan Moral  telah dipilih secara purposive sampling sebagai peserta kajian. Bagi mencapai objektif kajian, pengutipan data telah dilakukan melalui temu bual, pemerhatian pengajaran serta pengumpulan dan penganalisisan dokumen yang berlangsung selama 4 bulan (Januari-April 2004). Temu bual utama diadakan dua kali di samping temubual pra dan pos-pengajaran. Temu bual pertama dijalankan bertujuan untuk mengetahui latar belakang peserta kajian dan kefahaman mereka tentang HSP. Manakala temu bual kedua merupakan respons peserta kajian terhadap soalan berkaitan dengan 12 vignet. Semua vignet itu dibentuk berdasarkan isu-isu atau episod sebenar yang berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran. Temu bual pra dan pos-pengajaran pula diadakan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang sesuatu pengajaran yang dibuat pemerhatian. Temu bual tersebut telah dirakam secara audio manakala pemerhatian pengajaran pula dibuat catatan lapangan berserta rakaman audio. Rakaman video juga dilakukan untuk dua pemerhatian pengajaran terakhir. Dalam analisis peringkat awal, semua rakaman audio dan video telah dibuat transkrip. Semua data tersebut kemudiannya dianalisis dengan bantuan komputer menggunakan perisian TextSTAT version 1.52 untuk mendapatkan kekerapan. Analisis data pada peringkat akhir pula dijalankan secara manual berpandukan tema-tema yang dibentuk daripada persoalan kajian. Dapatan penting kajian ini menunjukkan semua peserta kajian mempunyai pengetahuan kandungan dan pedagogi yang minimum dari segi kefahaman, transformasi dan amalan pengajaran. Dari segi kefahaman, dapatan menunjukkan mereka kurang memahami nilai-nilai serta keliru dengan tajuk pengajaran, isi pelajaran dan hasil pembelajaran. Mereka juga tidak mengetahui tentang pendekatan khusus dan pelbagai teknik yang dicadangkan dalam HSP. Proses transformasi ke dalam rancangan pelajaran juga didapati ada kesilapan apabila nilai dicatatkan sebagai tajuk pelajaran. Selain itu, pernyataan objektif dan pemilihan teknik pengajaran hanya bertumpu kepada dimensi pengetahuan moral. Amalan pengajaran pula menunjukkan semua peserta kajian lebih menekankan  huraian nilai sebagai isi pelajaran. Dapatan juga menunjukkan tiada pendekatan pengajaran khusus digunakan di samping aplikasi teknik yang menumpukan pengajaran sehala menyebabkan fokus kepada dimensi perasaan moral dan tingkah laku moral diabaikan. Implikasi daripada kegagalan guru menguasai pengetahuan pedagogikal kandungan menyebabkan pembinaan model insan menyeluruh tidak dapat direalisasikan dan tinggal hanya sebagai retorik sahaja. Oleh itu, amat perlu diwujudkan keselarasan antara perubahan atau semakan kurikulum dengan memberi  pendedahan kepada semua guru yang terlibat. Ini mestilah melibatkan kedua-dua domain pengetahuan iaitu pengetahuan kandungan dan pedagogi.


ABSTRACT
The Content and Pedagogical Knowledge of Form Four Moral Teachers’ in a School

The purpose of this study, which is to examine the pedagogical content knowledge of Form Four Moral Teachers’ in a school towards creating the whole child model. The main aspect which would be explored is the content and pedagogical knowledge through inquired of the participant’s understanding of the changes made in form four moral syllabus specification (called Huraian Sukatan Pelajaran or HSP), method used to transform to the lesson plan and application in teaching in the classroom. This is a qualitative research case study. Three moral teachers were choose through purposive sampling as participants. To obtain the objectives of the research, collecting of the data was done through interviews, observation of teaching and even collecting and analyzing documents for 4 months (January – April 2004). The main interview was held twice, besides pra and post-teaching interview. The first interview was done to inquire the background of the participants and their understanding of the HSP. The second interview however is to get the response of the participant towards questions regarding the 12 vignettes. All the vignettes were based on issues or real episodes of occurrences during the teaching and learning process. Pra and post-teaching interview was held to obtain more information regarding a lesson through observation. This interview was audio recorded while the observation of lesson was done by note-taking along with audio recording. The video recording, for the two observations were done at the end of the lesson. Through the first phase of all analysis, the audio and video recording were transcribed. All the data were then analyzed using TextSTAT version 1.52 computer software to  obtain the frequency. The analysis of the data during the last phase was done manually based on the themes, which was formed by the research questions. The main result of this study shows all participants have minimized understanding of the content and pedagogical knowledge, transforming and the teaching process itself. Apart from understanding, the result shows that they did not completely understand the values and even confused with the topic of teaching, the content of topic and the result of learning. They did not know about the special approaches and techniques used by which they made mistakes when the values were written as the topic of the HSP. Besides, the explicit objective and chosen techniques for teaching only focused on the dimension of moral knowledge. The habit of teaching shows that all participants are emphasizing values as the content of topic. The result also shows that no special approaches are used besides the application technique, which focused only one-way teaching. This resulted in the focus of dimensional moral feeling and attitude of moral being ignored. Implication from teachers who failed to master the pedagogical content knowledge affected the achievement of building up a whole child model which cannot be reached and was left  as rhetoric. Therefore, it is vital to establish equality between changes or the revising of curriculum by providing exposure to all teachers. It is necessary to involve both domains of knowledge, which are the content and pedagogical knowledge. 

Tesis Abd. Shatar bin Che Abd. Rahman


Abd. Shatar bin Che Abd. Rahman (2007)
Tesis Yang Dikemukakan Kepada Fakulti Pendidikan,
Universiti Malaya Sebagai Memenuhi
Keperluan Untuk Ijazah
Doktor FalsafahUntuk mendapatkan tesis penuh, sila click URL di bawah;

dspace.fsktm.um.edu.my/bitstream/1812/427/1/Tesis Dr. Abd. Shatar bin Che Abd. Rahman.pdf
Source: Cone of Learning adapted from Edgar Dale (1969)Saturday, 1 September 2012

PELAKSANAAN P & p


Tindakan Semasa Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran

1. Permulaan pengajaran
- menarik perhatian murid terhadap perkara
 yang hendak diajar.
- menimbulkan minat murid
- menggalakkan pernyertaan murid
- mengaitkan dengan PSA
- memberitahu apa yang akan diajar.

2. Perkembangan Pengajaran
- penyampaian isi pelajaran mestilah teratur
- kadar kelajuan sesuai dengan tahap murid
- mempelbagaikan aktiviti mengikut
kebolehan murid
- menepati hasil pembelajaran

3. Pengurusan bilik darjah
- mewujudkan persekiran pembelajaran yang
 kondusif
- kawalan disiplin / arahan-arahan perlu jelas

4. Komunikasi
- lantang
- kuat
- jelas
- nada dan intonasi pelbagai
- suara menarik
- peka dengan bahasa murid
- bahasa standard

5. Kualiti Pembelajaran
- penglibatan murid aktif
- penglibatan menyeluruh
- ada menunjukkan perubahan tingkah laku
- menunjukkan murid faham apa yang diajar
- murid reponsif terhadap pelajaran
6. Penutup
- penutup kognitif( menarik perhatian
murid kepada apa yang telah dipelajari,
membuat peneguhan)
- penutup sosial - membina rasa pencapaian
- rasa menguasai pembelajaran.
7. Pencapaian Hasil Pembelajaran
- pastikan semua hasil pembelajaran tercapai melalui aktiviti pp yang dilaksanakan.

8.  Aplikasi nilai
- diterapkan dengan baik
- berkesan
- mengikut kesesuaian masa

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN... nota pentingRancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuannya adalah untuk;
  • Menjamin pencapaian objektif.
  • Meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.


Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

1.             Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar.
2.             Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar.
3.             Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran.
4.             Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki.
5.             Menggunakan masa pengajaran secara optimum.
6.             Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu.
7.             Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun.
8.             Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran

Guru pelatih mesti memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut:

1. Penulisan hasil pembelajaran/objektif:
            -eksplisit
            -tepat
            -jelas
            -sesuai dengan kebolehan murid
            -sesuai dengan sukatan pelajaran

2. Cara Menulis Objektif Pengajaran Dalam Rancangan Pengajaran Harian RPH:

Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada 3 kriteria:
·                     Tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur
·                     Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku
·                     Hasil yang akan murid peroleh/ pencapaian minima.

Contoh 1 :

Pada akhir pelajaran murid dapat:

Membaca dengan kuat 1 petikan ‘Menunggu Kelahiran’ dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu.

A – Audiens                  - murid

B – Behaviour               - membaca dengan kuat

C – Content                   - petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’

D – Degree                   - 1 petikandengan sebutan dan intonasi yang betul

S – Sosial                                 - individu


Contoh 2:

Pada akhir pelajaran murid dapat:

2. Menyatakan secara lisan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat
daripada petikan teks berdasarkan kad tugasan
dengan betul secara individu, kumpulan dan kelas.

A – Audiens                  - murid

B – Behaviour               - menyatakan

C – Content                   - petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’

D – Degree                   - 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat berdasarkan kad tugasan dengan betul.

S – Sosial                                 - secara individu, kumpulan dan kelas.


Contoh 3 :

Pada akhir pelajaran murid dapat:

3. Membina 4 ayat mudah secara bertulis dengan
menggunakan peribahasa yang disediakan secara
individu.

A – Audiens                  - murid

B – Behaviour               - membina ayat secara bertulis

C – Content                   - peribahasa yang disediakan

D – Degree                   - 4 ayat mudah

S – Sosial                                 - secara individu.

Perkataan-perkataan eksplisit yang sesuai digunakan mengikut aras (objektif RPH)

Pengetahuan:
Menamakan
Menerangkan
Mentakrif
Menjelaskan
Merakamkan
Menyenaraikan


Kefahaman:
Menterjemahkan
Menyebut semula
Melukis
Mentafsir
Membincangkan
Menyatakan
Melaporkan


Aplikasi:
Mentafsir
Menggunakan
Mendemontrasi
Melukis
Menggambarkan
Melakar

Analisis:
Membezakan
Mengira
Mencerakinkan
Menganalisis
Menguji
Membandingkan
Menyesuaikan

Sintesis:
Merancang
Membentuk
Mengubah
Menyusun
Membuat laporan
Membentuk

Penilaian:
Membanding
Memilih
Menganggar
menilai

BAHAN BANTU MENGAJAR,,, sambungan


Penggunaan Perisian Grafik: Power Point

Power Point ialah sejenis fail program yang biasanya digunakan untuk menyediakan bahan-bahan persembahan slaid atau pembentangan kertask kerja denga cara yang lebih menarik dan dalam bentuk yang bersepadu dari segi kesan warna, cahaya, pergerakan dan bunyi.

Kelebihan Power Point
a) Menyediakan jenis template yang konsisten dan kemas.
b) Menyediakan operasi yang mudah untuk mengorganisasikan kesemua elemen reka bentuk, latar, warna, corak serta aturan perisian.
c) Menambah gambar atau objek ke dalam slaid yang disediakan bila-bila sahaja.
d) Dapat melahirkan animasi slaid.
e) Sesuai untuk membina kemahiran menulis pelajar terutamanya dalam merumuskan karangan.

Kelemahan Power Point
a) Perlu mempertimbangkan keperluan penggunaan kesan animasi dalam menyediakan slaid supaya pelajar tidak hanya tertarik kepada animasi slaid.
b) Memerlukan kemahiran dan pengetahuan dari segi peruntukan wang, pengawalan masa pembelajaran sebenar, tempat yang sesuai serta kemudahan teknologi komputer yang lengkap.
c) Perlu mempertimbangkan kesan penglihatan pelajar terhadap slaid yang disediakan.
d) Dari segi pengawalan dan pengurusan kelas, perlu sentiasa peka dan menggunakan ‘eye contact’ dalam pengajarannya supaya hubungan dan interaksi dua hala dapat dilakukan di antar guru dengan pelajar

Kelemahan Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan
·                     Penyalahgunaan komputer di kalangan masyarakat termasuk golongan pelajar kerana sukar untu dikawal. Contoh: penyebaran unsur lucah di Internet.
·                     Apabila pelajar mendapati apa yang mereka perlukan tidak terdapat dalam PBK, pembelajaran yang berjalan akan menjadi pasif dan membosankan.
·                     Pelajar tidak mempunyai pilihan lain selain dari terpaksa melihat dan mempelajari apa yang dipaparkan dalam skrin komputer. Ini menyebabkan pelajar hilang kebolehan membaca dan berfikir.