Sunday, 16 February 2014

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS - PROJEK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU 
KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS-PROJEK

(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)


Kursus:

ELM 3103: Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah

Tempoh: 4 minggu

Tarikh Mula:  17 Februari 2014 Tarikh Hantar: 

17 Mac 2014

Program:

PISMP

Semester/ Tahun

1/ 2014

Ambilan

Januari 2012

Kumpulan:

TESL1/ TESL2/ BT

Disediakan oleh:

Dr. ABD. SHATAR BIN CHE ABD. RAHMAN

Disahkan oleh:

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

Nama &Tandatangan

  

Tarikh:

  

 

INSTITUT PENDIDIKAN GURU 

KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN


JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK


 JABATAN                              : PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL


MATA PELAJARAN             : ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN                         

                                                MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KUMPULAN                          : PISMP AMBILAN JANUARI 2012 (TESL1/ TESL2/ BT)


SEMESTER                           : LIMA 
Tarikh Mula
17 Februari 2014
Tarikh Hantar
17 Mac 2014
 

Hasil Pembelajaran Kursus:

 1. Membina instrumen dan item pentaksiran secara formal dan tidak formal dalam Pendidikan Moral.
2. Menghuraikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pentaksiran formal dan tidak formal dalam Pendidikan Moral.
3. Mendapat gambaran skop pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral di sekolah.
4. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab guru Pendidikan Moral dalam merealisasikan aspirasi negara.  

 Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1  dan 2 

Objektif  Projek:

 Pada akhir tugasan ini pelajar dapat:1.  Menjelaskan pentaksiran formal dan tidak formal.
2. Membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Moral KBSR.
3. Membina instrumen pentaksiran formal dan tidak formal.
4. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.                         Spesifikasi Tugasan

TOPIK         

TUGASAN

WAJARAN

CATATAN
Tugasan 1

  .     1. Pentaksiran formal daan tidak
         formal dalam Pendidikan Moral  
.         KBSR.
      
2. Masalah yang dihadapi dalam
   pentaksiran formal dan tidak formal  
   dalam Pendidikan Moral. 
3. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)  
           Pendidikan Moral Tahun 5/6.

        4. Instrumen pentaksiran 
           formal dan tidak formal dalam  
.         Pendidikan Moral KBSR.
Tugasan 2

  .     1. Pentaksiran formal daan tidak
.         formal dalam Pendidikan Moral      KBSR.
.   
2. Masalah yang dihadapi dalam
   pentaksiran formal dan tidak formal  
   dalam Pendidikan Moral. 

      3. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)  
           Pendidikan Moral Tahun 5/6.

    .  4. Instrumen pentaksiran 
.      formal dan tidak formal dalam  .      Pendidikan Moral KBSR.


.   1. Penulisan Esei
-  Meninjau beberapa literatur mengenai 
    pentaksiran formal dan tidak
    formal dalam Pendidikan Moral KBSR.
-  Analisis persamaan dan perbezaan 
   antara pentaksiran formal KBSR dan
   Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) KSSR 
   menggunakan borang pengurusan
   grafik ’Peta Buih Berganda’ (i-THINK).
-  Menghuraikan masalah-masalah yang
  dihadapi dalam pentaksiran formal dan tidak
  formal dalam Pendidikan Moral. 
      -   Membina Jadual Spesifikasi Ujian
         (JSU) Pendidikan Moral Tahun 5/6  
         bagi penyediaan soalan Peperiksaan
         Pertengahan Tahun.
-  Membina instrumen pentaksiran
   pentaksiran formal dan tidak formal 
   dalam Pendidikan Moral KBSR berdasarkan
   JSU, iaitu;
     i. 3 soalan aneka pilihan yang 
        berbeza aras.
    ii. 3 soalan subjektif.
    iii. 5 soalan temubual.
    iv. 5 item senarai semak.
Menulis refleksi pengalaman yang dilalui   
   semasa penulisan esei. serta pengetahuan  
   baharu yang diperoleh.
-  Panjang esei ialah 2500 patah
   perkataan (+/- 15 muka surat).2. Kuiz

-       5 soalan aneka pilihan
-       2 soalan struktur.
-       1 soalan esei
(Dilaksanakan pada:
(26 Feb. 2014.)
   


      80%
20%
Kriteria Pengukuran:
-       Liputan dan Kandungan
-       Kualiti reviu
-       Persembahan
-       Organisasi
-        Bahasa
-       Rujukan dan bahan-bahan  
                  sokongan

Komitmen:
-   -Menunjukkan kesungguhan  dan penglibatan penuh dalam tugasan.
-       -Berusaha mencari pelbagai  sumber rujukan terkini
-   Penulisan  mengikut format yang betul.       (APA style).
Refleksi
-       Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat refleksi yang bermutu.


Kriteria Pentaksiran:
Berdasarkan skema pemarkahan.

  


 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN TUGASAN PROJEK 
TAJUK PROGRAM :
PISMP ambilan januari 2012 –  TESL1/ TESL2/ BT
NAMA PELAJAR  :

  


KOD DAN NAMA KURSUS  : 
ELM 3103: Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah
Semester: 5 
TARIKH MULA

17 Februari 2014
TARIKH HANTAR
17 Mac 2014
 


Hasil Pembelajaran Kursus: 1.            Membina instrumen dan item pentaksiran secara formal dan tidak formal dalam Pendidikan Moral.
2.            Menghuraikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pentaksiran formal dan tidak formal dalam Pendidikan  Moral.
3.            Mendapat gambaran skop pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral di sekolah.
4.            Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab guru Pendidikan Moral dalam merealisasikan aspirasi negara.
 
 


Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 dan 2    Objektif  Projek: 


Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1.            Menjelaskan pentaksiran formal dan tidak formal dalam KBSR..
2.            Membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).
3.            Membina instrumen pentaksiran formal dan tidak formal.
4.           
Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan. 


 Tugasan Projek (100%) 


Pentaksiran merupakan satu  proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan. Keberkesanan sesuatu proses pendidikan dapat diuji melalui pentaksiran formal dan tidak formal. 


Berdasarkan penyataan di atas para pelajar dikehendaki :


1.            Menulis esei lengkap mengenai pentaksiran formal dan tidak formal dalam Pendidikan Moral KBSR.2..        Membuat banding beza antara pentaksiran formal KBSR dan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) KSSR   
menggunakan borang pengurusan grafik ’Peta Buih Berganda’ (i-THINK).3.         Membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Moral Tahun 5/6 bagi penyediaan soalan Peperiksaan
Pertengahan Tahun.4.         Membina instrumen pentaksiran formal dan tidak formal seperti berikut:                        i.        Objektif (soalan mestilah mengikut aras Taksonomi Bloom iaitu sebanyak                                             3 
soalan).

                        ii.     Subjektif ( 3 soalan)

                       iii.   Temubual (5 soalan)                       iv.   Senarai semak pemerhatian (5 item)
5.            Menulis refleksi berhubung dengan tugasan di atas. Penulisan refleksi ini mestilah menunjukkan kefahaman
anda menganalisis  pengalaman yang dilalui bagi menyiapkan tugasan projek ini. Panduan Pelaksanaan Projek1.    Tugasan ini ialah tugasan  individu .2.    Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.3.    Format penulisan tugasan adalah seperti yang berikut:3.1   Muka depan hendaklah mengikut templat terkini.3.2   Font Arial.3.3   Saiz huruf  - 113.4   Langkau 1.5 baris3.5   Rujukan mengikut format American Psychological Association (APA style).4.    Panjang esei adalah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan dan tidak melebihi 15 muka surat5.    Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.6.    Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.7.    Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50 %. 


Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria yang berikut: 1.            Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.2.            Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah  anda hendaklah dikemukakan.3.            Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan ketulenan dengan sokongan ilmiah.4.            Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.5.            Penulisan tugasan harus menunjukkan kematangan hujah, kefasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan.  
  Disediakan oleh,                                                  Disemak oleh,                                                 Disahkan oleh,
 (Dr. ABD. SHATAR CHE ABD. RAHMAN)   (HEGRETUL AL-AMIN SAHBUDIN)        
 Pensyarah Cemerlang                                       Ketua Unit Moral  (SME)           


Disahkan oleh,

(JAMALUDDIN ADAM)                    

Ketua Jabatan JAPIM


          RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK
TUGASAN PROJEK
TAJUK PROGRAM : PISMP AMBILAN JANUARI 2011
SEMESTER : 5

TAJUK KURSUS : (ELM 3103) PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
 
Skala
Deskriptor


Amat Cemerlang

90 - 100
Kandungan
·                     Menunjukan pengetahuan yang sangat luas dan menyeluruh dan terkini
·                     Liputan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci

Perbincangan Kritikal & Reflektif
·                     Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan
·                     Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan
·                     Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis berserta kesimpulan yang menyeluruh
·                     Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan

Organisasi
·                     Organisasi maklumat yang cemerlang
·                     Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik
·                     Pengurusan aktiviti dilaksanakaan dengan cemerlang

Bahasa
·                     Sangat lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai luas dan bersesuaian
·                     Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.
·                     Ejaan betul
·                     Sebutan jelas dan betul
Kemahiran Merujuk
·                     Rujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber
·                     Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association( APA style) serta konvension penulisan akademik
·                     Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai

Cemerlang

80 - 89
Kandungan
·                     Menunjukan pengetahuan yang  menyeluruh dan terkini
·                     Liputan yang cukup, konsisten dan memenuhi keperluasan tugasan.

Perbincangan Kritikal & Reflektif
·                     Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan
·                     Hujah disokong dengan bukti yang sesuai dan menunjukan adanya keupayaan membincangkan penyelidikan
·                     Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis berserta kesimpulan yang menyeluruh
·                     Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik

Organisasi
·                     Organisasi maklumat yang baik
·                     Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian
·                     Pengurusan aktiviti dilaksanakaan dengan baiknya

Bahasa
·                     lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian
·                     Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan.
·                     Sedikit kesilapan ejaan
·                     Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain/loghatKemahiran Merujuk
·                     Rujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber
·                     Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association( APA style) serta konvension penulisan akademik
·                     Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai


Kepujian

65- 79
Kandungan
·                     Menunjukan pengetahuan yang memuaskan.
·                     Memenuhi kriteria kandungan tetapi terdapat bahagian yang tidak jelas.

Perbincangan Kritikal & Reflektif
·                     Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan
·                     Cuba membuat hujahan dan cuba membincangkan penyelidikan tetapi kurang sesuai pada beberapa bahagian
·                      Wujud elemen perbincangan kritis pada beberapa bahagian,ada menunjukan keupayaan menganalisis dan mensintesis berserta kesimpulan yang menyeluruh
·                     Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan

Organisasi
·                     Organisasi maklumat yang memuaskan
·                     Struktur ada tetapi kurang jelas. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain
·                     Terdapat unsur pengulangan idea
·                     Pengurusan aktiviti dilaksanakaan dengan memuaskan
Bahasa
·                     Agak lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian
·                     Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan. Walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian
·                     Kesalahan ejaan ketara
·                     Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain/loghat ketara


Kemahiran Merujuk
·                     Rujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang memuaskan
·                     Hasil penulisan menjurus dan mengikuti Publication Manual of the American Psychological Association( APA style) serta konvension penulisan akademik
·                     Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang memuaskan

Lulus

50 - 64
Kandungan
·                     Menunjukan pengetahuan yang berkaitan yang terhad.
·                     Kandungan tidak lengkap.

Perbincangan Kritikal & Reflektif
·                     Perbincangan menunjukan pemahaman konseptual yang terhad
·                     Tiada percubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan
·                     Perbincangan terhad, kurang kritis, kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis
·                     Kurang mencungkil pemikiran pembaca

Organisasi
·                     Organisasi maklumat yang kurang memuaskan
·                     Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas
·                     Pengurusan dan perlaksaan aktiviti yang kurang memuaskan


Bahasa
·                     Keseluruhan kurang lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang terhad
·                     Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan
·                     Kesalahan ejaan yang sangat ketara
·                     Sering kali terdapat kesalahan berulang.

Kemahiran Merujuk
·                     Hanya beberapa rujukan yang relevan
·                     Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati  Publication Manual of the American Psychological Association( APA style) serta konvension penulisan akademik
·                     Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad


Gagal

0 – 49
Kandungan
·                     Menunjukan Pengetahuan berkaitan yang sangat lemah.
·                     Kandungan tidak lengkap.

Perbincangan Kritikal & Reflektif
·                     Jelas menunjukan tiada pemahaman konsep
·                     Tiada percubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan
·                     Perbincangan sangat terhad, tidak kritis, tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis
·                     Kurang mencungkil pemikiran pembaca

Organisasi
·                     Organisasi maklumat yang lemah
·                     Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas
·                     Gagal mengurus dan melaksanakan aktiviti

Bahasa
·                     Keseluruhan tidak lancar, penggunaan perbendaharaan kata amat terhad
·                     Seringkali penyampaian tidak difahami
·                     Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan
·                     Kesalahan ejaan yang sangat ketara
·                     Sebahagian besar sebutan salah

Kemahiran Merujuk
·                     Kurang atau hampir tiada rujukan
·                     Tiada menepati  Publication Manual of the American Psychological Association( APA style) serta konvension penulisan akademik
·                     Kurang atau hampir tiada bahan sokongan

1 comment: