Sunday, 27 October 2013

ELM 3104: SOALAN TUTORIAL & ISL

BIL/ MINGGU
TUTORIAL
ISL
1
·  Bincangkan satu daripada kesan fenomena permasalahan di sekolah.

Sediakan sepuluh artikel secara skrap berkaitan dengan isu permasalahan di sekolah melalui pelabagai sumber


2
·  Bincangkan satu daripada kesan fenomena permasalahan di sekolah.

Sediakan sepuluh artikel secara skrap berkaitan dengan isu permasalahan di sekolah melalui pelabagai sumber

3
·     Banding bezakan kes moral tempatan dahulu dan sekarang disertai dengan punca dalam bentuk grafik

Sediakan grafik yang membezakan di antara kes moral tempatan dahulu dan sekarang melalui pelbagai sumber

4
Bincangkan cadangan-cadangan untuk mengatasi atau memperbaiki permasalahan isu moral tempatan
·  Sediakan lima cadangan untuk penambahbaikan permasalahan yang dihadapi dalam isu moral tempatan mengikut kumpulan.

5
·  Pelajar membentangkan salah satu isu yang dipilih berkaitan dengan masalah moral global.

·                    Sediakan satu bahan berkaitan isu moral global dalam kumpulan lima orang dan bentangkan dan dibincangkan dalam tutorial

6
Pelajar diminta menyediakan  dan bentangkan isu moral global yang berkaitan.

·     Sediakan satu isu moral global dengan pelbagai sumber dalam kumpulan lima orang serta bentang semasa tutorial


7
·  Berdasarkan salah satu bidang agen sosialisi jelaskan kepentingannya

·  Nyatakan jenis-jenis sumber agen yang boleh diaplikasikan dalam proses perubahan sosialisi melalui pelbagai sumber

8
Berdasarkan pengalaman pelajar membentangkan suatu aktiviti oleh agens sosiaisasil yang telah dijalankan
·   Sediakan aktiviti yang pernah dilaksanakan oleh salah satu agensi sosialisasi dan bentangkan dalam tutorial

9
·  Membincangkan tokoh keluarga dan kaitkan dengan perkembangan  serta kesannya kepada individu, bangsa dan negara

·   Analisiskan suatu tokoh yang menjadi role model dan kesannya kepada individu, bangsa dan negara

10
· Membincangkan tokoh moral tempatan dan antarabangsan kaitkan dengan perkembangan  serta kesannya kepada individu, bangsa dan negara


·  Sediakan hasil dapatan dalam peta minda

11
· Bincang dan bentangkan elemen yang mempengaruhi penghayatan nilai murni di sekolah dan persekitaran komuniti
   .

Sediakan refleksi amalan penghayatan nilai murni serta cabaran melalui pelbagai sumber
12
· Bincang dan bentangkan elemen yang mempengaruhi penghayatan nilai murni di sekolah dan persekitaran komuniti

Sediakan refleksi amalan penghayatan nilai murni serta cabaran melalui pelbagai sumber

No comments:

Post a Comment