Tuesday, 12 August 2014

Rancangan Pelajaran Harian KSSR (satu sampel untuk tujuan Praktikum)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR
TAHUN 3


1. Mata Pelajaran:                :          Pendidkan Moral

2. Tahun:                               ::          3 Bestari

3. Tarikh/ Masa                     :          12 Mac 2014 (9.00-10.00 pagi)

4. Bilangan Murid                :            20 orang  

5. Tema                                  :          Saya dan Sekolah

6. Tajuk                                  :           Sumbangan Warga Sekolah

7. Standard Kandungan     :           4.1       Menunjukkan Penghargaan Terhadap Warga  
                                                                      Sekolah
8. Standard Pembelajaran:                        4.1.1 Menyatakan sumbangan warga sekolah.
                                                                       4.1.3 Menceritakan perasaan apabila   
         Menghargai sumbangan warga sekolah.
4.1.4 Mengamalkan sikap berterima kasih  
         terhadap sumbangan warga sekolah.

9. Objektif Pembelajaran:   
            Pada akhir pembelajaran murid dapat;
i.     menyatakan tiga contoh sumbangan warga sekolah.
ii.    menceritakan perasaan gembira apabila menghargai sumbangan warga
       sekolah.                        
iii.   membuat simulasi tentang cara berterima kasih terhadap sumbangan warga     
       sekolah.      

10. Pendekatan:
i.     Analisis Nilai
ii.    Penjelasan Nilai

11. EMK:
           i.     Kreativiti: menjana idea  menggunakan `peta bulatan’
           ii.    TMK: menggunakan `google search’ untuk carian imej.

12. Bahan Bantu Belajar:
1.    Komputer + LCD + `Broadband/ wifi
2.    Kad Arahan tugasan
3.    Lembaran kerja,
4.    Senarai semak
5.    Soalan Temubual                   

13. Aktiviti Pembelajaran

Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pembelajaran
Catatan

Set Induksi
(5 minit)
Warga Sekolah:
2.    Guru-guru PenolongKanan
3.    Guru-guru
4.    Pembantu Pejabat
5.    Tukang Kebun
6.    Tukang Sapu
7.    Pengawal Keselamatan
8.    Jurujual di Kantin Sekolah

-       Guru membuat carian internet menggunakan `google image’
-       Beberapa orang murid diminta mencari imej yang berkaitan dengan warga sekolah dan menyebutnya.
-       Guru mencatat jawapan murid menggunakan `Peta Bulatan’
-       Murid diminta merumuskan jawapan.
-       Guru memperkenalkan tajuk `Sumbangan Warga Sekolah’. 

EMK: TMK;

ABM:
Peta Bulatan’Langkah 1
(20 minit)
Sumbangan Warga Sekolah:
-       Mengawal disiplin
-       Mengajar
-       Menjaga kebersihan
-       Menjaga keselamatan
-       Menjual makanan dan minuman

-       Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.
-       Setiap kumpulan diminta memilih warga sekolah dan menyatakan sumbangan mereka menggunakan `Peta Buih’
-       Wakil kumpulan diminta membuat pembentangan menggunakan kaedah `I stay 3 stray’


Pendekatan:
Analisis Nilai

Kaedah:
Pembelajaran Koperatif

ABM:
Peta Buih

 


Langkah 2
(10 minit)
Perasaan:
-       Gembira
-       Seronok
-       Berpuas hati

-       Murid diminta menyatakan perasaan mereka apabila menghargai sumbangan warga sekolah 


Teknik:
Temubual

ABM:
Soalan temubual 

Langkah 3
(20 minit)
Terima kasih atas sumbangan Warga Sekolah;
1.    Guru Besar
2.    Guru-guru PenolongKanan
3.    Guru-guru
4.    Pembantu Pejabat
5.    Tukang Kebun
6.    Tukang Sapu
7.    Pengawal Keselamatan
8.    Jurujual di Kantin Sekolah

-       Murid diminta berbincang secara berpasangan.
-       Membuat simulasi tentang cara menghargai sumbangan warga sekolah.
-       Setiap pasangan diminta mempersembahkan simulasi.
-       Guru membuat penilaian menggunakan Senarai Semak Pemerhatian 

Kaedah:
Berpasangan

Teknik:
Simulasi

ABM:
Senarai Semak Pemerhatian

Penutup
(5 minit)
Sumbangan Warga Sekolah

-     Murid diminta membuat refleksi dan rumusan pembelajaran.
-       Guru mengarahkan murid membuat kerja rumah.

Kaedah:
Individu

Kemahiran Generik:
Kemahiran merumus

14. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
           i.     Peta Buih –  sumbangan warga sekolah
           ii.    Soalan temubual  (lisan) – perasaan apabila menghargai sumbangan  
                  warga sekolah
            iii.    Senarai semak pemerhatian -  Simulasi tentang cara berterima kasih  
                  terhadap sumbangan warga sekolah

15. Refleksi:
           i.      18 orang murid telah mencapai standard yang ditetapkan.
           ii.     2 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu pelajaran akan   
                   datang
____________________________________________________________________________________________


Lampiran 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
RANCANGAN MINGGUAN
MINGGU
10 - 12
4. Berterima kasih
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap
sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian.

4.1  Menunjukkan penghargaan terhadap sumbangan warga sekolah
4.1.1  Menyatakan sumbangan warga sekolah.

B1D8E1
Boleh menyatakan contoh sumbangan warga sekolah
4.1.2 Menerangkan cara menghargai sumbangan warga sekolah.

B2D8E1
Boleh menerangkan cara menghargai sumbangan warga sekolah
B3D8E1
Boleh mengamalkan cara menghargai sumbangan warga sekolah
4.1.3 Menceritakan perasaan apabila menghargai
sumbangan warga sekolah.


4.1.4 Mengamalkan sikap berterima kasih terhadap
sumbangan warga sekolah
B4D8E1
Boleh menceritakan perasaan apabila menghargai sumbangan warga sekolah
B5D8E1
Boleh mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah
B6D8E1
Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dengan ikhlas dan boleh dicontohi


No comments:

Post a Comment