Saturday, 12 January 2013


DOMAIN KOGNITIF – BLOOM 1956
DOMAIN
PENERANGAN
KATA TUGAS
Pengetahuan
Kebolehan mengingat ilmu yang dipelajari seperti istilah, konsep, prinsip & prosedur.
Takrifkan, definisikan, nyatakan, senaraikan, namakan, labelkan…
Kefahaman
Kebolehan memahami makna/ maksud termasuk menterjemah daripada satu bahan ke bentuk lain. (perkataan            nombor)
Terjemahkan, ringkaskan, pamerkan, lukiskan, huraikan…
Aplikasi
Kebolehan menggunakan bahan yang di pelajari ke dalam situasi yang lain @ selesaikan masalah baru.
Kaitkan, gunakan, kira, ubah suai, selesaikan, sediakan…
Analisis
Kebolehan memecahkan sesuatu perkara/ isu/ situasi kepada bahagian yang kecil.
Cerakinkan, asingkan, pilih, sediakan, bezakan, jelaskan…
Sintesis
Kebolehan mencantum @ merumus beberapa bahagian kecil menjadi satu (membuat kesmpulan).
Gabungkan, kumpulkan, mencipta, mengelola, merancang, menggubah
Penilaian
Kebolehan menghakimi @ menilai dan membuat keputusan.
Menilai, mengupas, membuat justifikasi, mentafsir…

No comments:

Post a Comment