Saturday, 5 January 2013


ELM: 3103: SOALAN ISL DAN TAJUK TUTORIAL
MINGGU
TAJUK TUTORIAL
SOALAN ISL
1
Penerangan dan perbincangan- Pengenalan kepada jenis bahan-bahan mentah
Sediakan sepuluh soalan objektif dan bina Jadual Spesifikasi ujian

2
Bincangkan contoh – contoh instrumen Formal berdasarkan kriteria aras lemah,sederhana dan tinggi.

Sediakan tiga contoh soalan objektif  berdasarkan aras rendah, sederhana dan tinggi. 
3
Bincangkan contoh – contoh instrumen tidak formal berdasarkan kriteria aras lemah, sederhana dan tinggi
Sediakan tiga contoh soalan  subjektif berdasarkan aras rendah, sederhana dan tinggi.
4
Menghubung
kaitkan  pentaksiran formal dan tidak formal dalam bentuk grafik

Terangkan hubungkaitan ciri-ciri formal dan tidak formal
5
Menghubung
kaitkan pentaksiran formal dan tidak formal dalam bentuk grafik
Sediakan grafik yang membezakan ciri-ciri formal dan tidak formal
6
Bincang dan memberi contoh jenis-jenis instrument tidak formal
Membentangkan grafik yang membezakan ciri-ciri formal dan tidak formal

7
Menghubung
kaitkan pentaksiran formal dan tidak formal dalam bentuk grafik

Bentangkan grafik yang membezakan ciri-ciri formal dan tidak formal

8
Bincangkan cadangan-cadangan untuk mengatasi atau memperbaiki permasalahan penilaian fromal dan tidak formal
Sediakan lima cadangan untuk penambahbaikan permasalahan yang dihadapi dalam penilaian formal dan tidak formal

9
Pelajar membentangkan hasil rubrik bagi Peperiksaan Pendidikan Moral Tahun Lima

Sediakan satu rubrik dalam kumpulan lima orang dan bentangkan dan dibincangkan dalam tutorial

10
Pelajar diminta menyediakan  dan bentangkan carta aliran kerja Ketua Panitia dan Guru Pendidikan Moral

Sediakan carta aliran kerja Ketua Panitia dan Guru Pendidikan Moral.

11
Berdasarkan salah satu bidang pembelajaran pendidikan moral KBSR sediakan sumber yang sesuai dan jelaskan kepentingannya

Nyatakan jenis-jenis sumber yang boleh daplikasikan dalam Sub bidang pembelajaran yang dipilih

12
Berdasarkan pengalaman pelajar membentangkan suatu aktiviti moral yang telah dijalankan di luar sekolah

Sediakan refleksi aktiviti moral yang pernah dijalankan
13
Berdasarkan peta minda huraikan intipati falsafah pendidikan kebangsaan.

Sediakan hasil dapatan dalam peta minda

14
Berdasarkan peta minda huraikan cara-cara mencapai hasrat Rukunegara

Sediakan hasil dapatan dalam peta minda

15
Membentangkan laporan awal pelaksanaan dan penambahbaikan program sebelum program dilaksanakan.

Menyediakan refleksi secara keseluruhan

Sediakan laporan lengkap mengikut Ketua AJK bagi setiap Biro yang dilantik

drabdshatar

No comments:

Post a Comment