Wednesday, 6 February 2013

ELM 3103: Tugasan Projek


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
PENTAKSIRAN KERJA KURSUS-PROJEK

(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)
Kursus:

ELM 3103
PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN
MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
DI SEKOLAH


Tempoh:

Tarikh Mula:  4 Feb 2013

Tarikh Serahan: 15 Mac 2013


Program:

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


Tahun/ Semester:


LIMA

Kumpulan:

PISMP SEMESTER 5


Disediakan oleh:

PUAN SUZANA BINTI HARUN


Disahkan oleh:


Penyelaras Kursus


Ketua Jabatan

Nama &
Tandatangan

Tarikh:


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK

JABATAN                              :  JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
MATA PELAJARAN             :  PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH
KUMPULAN                          :  PISMP SEMESTER 5 AMBILAN JANUARI 2011
SEMESTER                           :  LIMA


Tarikh Mula

4 Feb 2013

Tarikh Hantar


15 Mac 2013

Hasil Pembelajaran Kursus:

1. Membina instrumen dan item pentaksiran secara formal dan tidak formal dalam Pendidikan 
    Moral. 
2. Menghuraikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pentaksiran formal dan tidak formal    
    dalam Pendidikan Moral. 
3. Mendapat gambaran skop pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral di sekolah. 
4. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab guru Pendidikan Moral dalam merealisasikan 
    aspirasi negara.


  Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1  dan 2


Objektif  Projek:


Pada akhir tugasan ini pelajar dapat:

1.  Menjelaskan pentaksiran formal dan tidak formal. 
2. Membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Moral KBSR. 
3. Membina instrumen pentaksiran formal dan tidak formal. 
4. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

  
                      Spesifikasi Tugasan


TAJUK         

TUGASAN

WAJARAN

CATATAN

1.    Menulis esei lengkap mengenai pentaksiran formal daan tidak formal dalam Pendidikan Moral KBSR.


2.    Membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Moral Tahun 4/5/6.

 3.  Membina instrumen pentaksiran dan item pentaksiran formal dan tidak formal dalam Pendidikan Moral KBSR.

1.    Esei pendek:
Huraian mengenai pentaksiran formal dan tidak formal dalam Pendidikan Moral KBSR.

2.    Banding beza antara penilaian formal dan tidak formal menggunakan borang pengurusan grafik ’Peta Buih Berganda’ (i-THINK).

3.    Membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Moral Tahun 4/5/6 bagi penyediaan soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun.

4.    Membina instrumen pentaksiran dan item pentaksiran berdasarkan item yang telah disenaraikan.


5.    Penulisan refleksi
-       Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui  semasa penulisan esei dan pembinaan instrument serta item pentaksiran.
-       Pengetahuan baharu yang tercapai.
30%
      10%
      20%      20%


      20%Kriteria penilaian keseluruhan
-  Kandungan
-  - Perbincangan kritikal dan   reflektif
-  - Persembahan
-  - Organisasi
-  - Bahasa
  - Rujukan dan bahan-bahan  sokongan


Komitmen
- - Menunjukkan kesungguhan  dan penglibatan penuh dalam tugasan.

- - Mempunyai sumber rujukan terkini dan penulisan  mengikut format yang betul.


Refleksi
- Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat refleksi dengan kaedah penulisan yang bermutu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
 TUGASAN PROJEK


TAJUK PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN(PISMP)

NAMA PELAJAR  :


KOD DAN NAMA KURSUS  : 
ELM 3103
PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

SEMESTER  : LIMATARIKH MULA
4 FEBRUARI 2013
TARIKH HANTAR
 15 MAC 2013
Hasil Pembelajaran Kursus:

 1. Membina instrumen dan item pentaksiran secara formal dan tidak formal dalam Pendidikan Moral.
 1. Menghuraikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pentaksiran formal dan tidak formal dalam Pendidikan Moral. 
 1. Mendapat gambaran skop pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral di sekolah. 
 1. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab guru Pendidikan Moral dalam merealisasikan aspirasi negara. 
Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 dan 2

  
Objektif  Projek:


Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:

 1. Menjelaskan pentaksiran formal dan tidak formal. 
 1. Membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). 
 1. Membina instrumen pentaksiran formal dan tidak formal. 
 1. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

 Tugasan Projek (100%)

Pentaksiran merupakan satu  proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan. Keberkesanan sesuatu proses pendidikan dapat diuji melalui pentaksiran formal dan tidak formal.

Berdasarkan penyataan di atas para pelajar dikehendaki :
 1. Menulis esei lengkap mengenai pentaksiran formal dan tidak formal dalam Pendidikan Moral KBSR.
 2. Membuat banding beza antara pentaksiran formal dan tidak formal menggunakan borang pengurusan grafik ’Peta Buih Berganda’ (i-THINK).
 3. Membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Moral Tahun 4/5/6 bagi penyediaan soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun.
 4. Membina instrumen pentaksiran dan item pentaksiran formal dan tidak formal berdasarkan jenis-jenis instrumen yang berikut:
i.        Objektif (soalan mestilah mengikut aras Taksonomi Bloom iaitu sebanyak 6 soalan).
ii.     Subjektif ( 4 soalan)
iii.   Pemerhatian
iv.   Arahan tugasan berkaitan hasil kerja murid.
 1. Menulis refleksi berhubung dengan tugasan di atas. Penulisan refleksi ini mestilah menunjukkan kefahaman anda menganalisis  pengalaman yang dilalui bagi menyiapkan tugasan projek ini. 


Panduan Pelaksanaan Projek
1.    Tugasan ini ialah tugasan  individu .
2.    Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.

3.    Format penulisan tugasan adalah seperti yang berikut:
3.1   Muka depan hendaklah mengikut templat terkini.
3.2   Font Arial.
3.3   Saiz huruf  - 11
3.4   Langkau 1.5 baris
3.5   Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association).
4.    Panjang esei adalah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan dan tidak melebihi 15 muka surat
5.    Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.
6.    Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
7.    Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50 %.


Tugasan yang baik harus menunjukkan criteria yang berikut:

 1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
 2. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah  anda hendaklah dikemukakan.
 3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan ketulenan dengan sokongan ilmiah.
 4. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.
 5. Penulisan tugasan harus menunjukkan kematangan hujah, kefasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan.  
  
Tugasan disediakan oleh,                                                     Disemak oleh,

(PN. SUZANA BT. HARUN)                                               (HJ. MHD. SAID BIN IBRAHIM)
 Pensyarah ELM3103                                                            Pensyarah Kanan (SME)
                                                                                        
 Disahkan oleh,

(HJ. MOHAMMAD TAJUDDIN BIN SIDEK)
 Ketua Jabatan JAPIMRUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK
TUGASAN PROJEK
TAJUK PROGRAM : PISMP AMBILAN JANUARI 2011
SEMESTER : 5

TAJUK KURSUS : (ELM 3103) PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL

Skala
Deskriptor


Amat Cemerlang

90 - 100
Kandungan
 • Menunjukan pengetahuan yang sangat luas dan menyeluruh dan terkini
 • Liputan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci

Perbincangan Kritikal & Reflektif
 • Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan
 • Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan
 • Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis berserta kesimpulan yang menyeluruh
 • Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan

Organisasi
 • Organisasi maklumat yang cemerlang
 • Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik
 • Pengurusan aktiviti dilaksanakaan dengan cemerlang


Bahasa
 • Sangat lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai luas dan bersesuaian
 • Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.
 • Ejaan betul
 • Sebutan jelas dan betul

Kemahiran Merujuk
 • Rujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber
 • Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association( APA) serta konvension penulisan akademik
 • Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai


Cemerlang

80 - 89
Kandungan
 • Menunjukan pengetahuan yang  menyeluruh dan terkini
 • Liputan yang cukup, konsisten dan memenuhi keperluasan tugasan.

Perbincangan Kritikal & Reflektif
 • Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan
 • Hujah disokong dengan bukti yang sesuai dan menunjukan adanya keupayaan membincangkan penyelidikan
 • Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis berserta kesimpulan yang menyeluruh
 • Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik

Organisasi
 • Organisasi maklumat yang baik
 • Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian
 • Pengurusan aktiviti dilaksanakaan dengan baiknya
Bahasa
 • lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian
 • Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan.
 • Sedikit kesilapan ejaan
 • Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain/loghat

Kemahiran Merujuk
 • Rujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber
 • Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association( APA) serta konvension penulisan akademik
 • Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuaiKepujian

65- 79
Kandungan
 • Menunjukan pengetahuan yang memuaskan.
 • Memenuhi kriteria kandungan tetapi terdapat bahagian yang tidak jelas.

Perbincangan Kritikal & Reflektif
 • Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan
 • Cuba membuat hujahan dan cuba membincangkan penyelidikan tetapi kurang sesuai pada beberapa bahagian
 •  Wujud elemen perbincangan kritis pada beberapa bahagian,ada menunjukan keupayaan menganalisis dan mensintesis berserta kesimpulan yang menyeluruh
 • Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan

Organisasi
 • Organisasi maklumat yang memuaskan
 • Struktur ada tetapi kurang jelas. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain
 • Terdapat unsur pengulangan idea
 • Pengurusan aktiviti dilaksanakaan dengan memuaskan
Bahasa
 • Agak lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian
 • Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan. Walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian
 • Kesalahan ejaan ketara
 • Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain/loghat ketara

Kemahiran Merujuk
 • Rujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang memuaskan
 • Hasil penulisan menjurus dan mengikuti Publication Manual of the American Psychological Association( APA) serta konvension penulisan akademik
 • Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang memuaskan


Lulus

50 - 64
Kandungan
 • Menunjukan pengetahuan yang berkaitan yang terhad.
 • Kandungan tidak lengkap.

Perbincangan Kritikal & Reflektif
 • Perbincangan menunjukan pemahaman konseptual yang terhad
 • Tiada percubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan
 • Perbincangan terhad, kurang kritis, kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis
 • Kurang mencungkil pemikiran pembaca

Organisasi
 • Organisasi maklumat yang kurang memuaskan
 • Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas
 • Pengurusan dan perlaksaan aktiviti yang kurang memuaskan


Bahasa
 • Keseluruhan kurang lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang terhad
 • Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan
 • Kesalahan ejaan yang sangat ketara
 • Sering kali terdapat sebutanyang salah

Kemahiran Merujuk
 • Hanya beberapa rujukan yang relevan
 • Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati  Publication Manual of the American Psychological Association( APA) serta konvension penulisan akademik
 • Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhadGagal

0 – 49

Kandungan
 • Menunjukan Pengetahuan berkaitan yang sangat lemah.
 • Kandungan tidak lengkap.

Perbincangan Kritikal & Reflektif
 • Jelas menunjukan tiada pemahaman konsep
 • Tiada percubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan
 • Perbincangan sangat terhad, tidak kritis, tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis
 • Kurang mencungkil pemikiran pembaca

Organisasi
 • Organisasi maklumat yang lemah
 • Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas
 • Gagal mengurus dan melaksanakan aktiviti


Bahasa
 • Keseluruhan tidak lancar, penggunaan perbendaharaan kata amat terhad
 • Seringkali penyampaian tidak difahami
 • Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan
 • Kesalahan ejaan yang sangat ketara
 • Sebahagian besar sebutan salah

Kemahiran Merujuk
 • Kurang atau hampir tiada rujukan
 • Tiada menepati  Publication Manual of the American Psychological Association( APA) serta konvension penulisan akademik
 • Kurang atau hampir tiada bahan sokongan


No comments:

Post a Comment