Sunday, 24 February 2013

Pembinaan Instrumen Penilaian Dalam Aspek Psikomotor (Tingkahlaku Moral)


Pengenalan
 • Dalam penilaian tingkahlaku moral, pelajar dikehendaki melakukan sesuatu aktiviti atau perbuatan berkaitan dengan nilai yang telah dipelajari.
 • Penilai atau guru Pendidikan Moral akan memerhatikan tingkahlaku dan gerak-geri pelajar dan bandingan dengan tingkahlaku piawai yang telah disediakan.
 • Dalam penilaian tingkahlaku moral, pelajar diberi satu ‘demanding task’ dan dikehendaki respon dalam bentuk lisan, bertulis atau mengkonstruk sesuatu produk.
 • Misalnya dalam aspek penyelesaian masalah secara berkumpulan.
Senarai Sub-sub Topik:
 1. Ciri-ciri penilaian tingkahlaku moral
 2. Ciri-ciri penilaian tingkahlaku yang lain
 3. Kepentingan penilaian tingkahlaku moral
 4. Pembinaan item penilaian tingkahlaku moral
 5. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam tingkahlaku moral
 6. CIRI-CIRI PENILAIAN TINGKAHLAKU MORAL
  Menurut Popham,W.J. (2000) pendidik/penilai yang berlainan akan menggunakan phrasa penilaian tingkahlaku untuk merujuk kepada pelbagai cara dalam penilaian untuk bidang ini. Ada pendidik yang menggunakan soalan struktur dan soalan esei untuk penilaian tingkahlaku. Tetapai mana-mana penilaian tingkahlaku harus mempunyai sekurang-kurannya 3 ciri-ciri iaitu:
  • Kriteria penilaian yang pelbagai (Multiple evaluative criteria)
   • Tingkahlaku pelajar perlu dinilai berdasarkan lebih dari satu kriteria
   • Misalnya untuk menilai kerajinan pelajar perlu ada rujukan pada buku latihan P.Moral, tingkahlaku di kelas, di luar kelas dan waktu p & p.
  • Standard berkualiti bagi kriteria yang ditetapkan (Prespecified quality standards)
   • Kriteria yang hendak dinilai perlu dijelaskan pada pelajar sebelum menilai kualiti tingkahlaku pelajar.
   • Kriteria yang ditetapkan berdasarkan p & p yang telah dijalankan dalam bilik darjah.
  • Judgmental appraisal
   • Dalam penilaian tingkahlaku moral, human judgement menjadi faktor utama untuk menilai seseorang pelajar.
  • KEPENTINGAN PENILAIAN TINGKAHLAKU MORAL
   • Mehren (1992) menggalakkan penggunaan penilaian tingkahlaku moral kerana:
    • penilaian tingkahlaku moral sesuai digunakan untuk menilai pelajar dari pelbagai peringkat perkembangan moral
    • kesan dari kognitif psikologi iaitu dipercayai bahawa pelajar perlu kemahiran dari aspek pengetahuan dan proses memperolehi pengetahuan. Proses ini lebih jelas dinilai melalui tingkahlaku.
    • Pengaruh negatif penilaian konvensional. Penilaian tingkahlaku dapat mencapai matlamat penilaian yang lebih realistik khasnya dari segi moral dan etika.
   • EMBINAAN ITEM PENILAIAN TINGKAHLAKU MORAL
    • Dua komponen perlu disediakan:
     • tugasan (task) yang perlu dilakukan oleh pelajar
     • rubrik pemarkahan (scoring guide) untuk menilai tingkahlaku pelajar yang menjalani penilaian tingkah laku moral
    • FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM PENILAIAN TINGKAHLAKU MORAL
     • Penilaian tingkahlaku mengambil tempoh masa yang lama
      • masa untuk menyediakan tugasan yang sesuai
      • masa untuk menyediakan rubrik pemarkahan
      • masa untuk menilai respon pelajar

No comments:

Post a Comment